Friday, December 28, 2018

Brain Disorders                           ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡർ എന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവേശനം ആണ്.  അതുകൊണ്ട്‌ തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖല ഇതിനെ വളരെ ഗൗരവമായി കണക്കാക്കുന്നു. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡർ സംഭവികം  അതിൽ സാധാരണയായി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 


1. Stroke/paralysis
2. Cerebral Palsy
3. Muscular Dystrophy
4. Parkinson’s Disease
5. Multiple Sclerosis
6. Dementia
7. Vertigo
8. Neurological Disorders
9. Accidental Disorders

ശരീരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമാണ് തലച്ചോർ. അത് ചിന്തകൾ, മെമ്മറി, സംഭാഷണം, പ്രസ്ഥാനം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇത് പല അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മസ്തിഷ്കം ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ, അത് വേഗത്തിലും സ്വയമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഫലങ്ങൾ വിനാശകരമായിരിക്കും. Ayurveda treatment in India ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡർ പ്രശ്നം ശരിയാക്കുകയും  അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  വര്ഷങ്ങളുടെ ചികിത്സ പാരമ്പര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൈമുതൽ അത്  എന്നും ഞങ്ങൾ കാത്തുസംരഷിക്കുന്നു. ആയുർവേദ ചികിൽസ ഒരു പ്രകൃതിത്തത  ചികിത്സ സംബ്രതായം  ആണ് അതുകൊണ്ടു  തന്നെ ഒരു തരത്തിൽ ഉള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഈ കാരണത്താൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ആയുർവേദ ചികിത്സകൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.

Gastrointestinal Disorders

                                      Our digestive system is a very simple process. Therefore, Intestinal plays an important role in communicating between food and immunity. Gastrointestinal disorders include such conditions as constipation, Gastric Complaints, Ulcerative Colitis, Irritable Bowel Syndrome, Piles, Crohn’s Disease, Gastric Complaints etc. Many of these can be prevented or minimized by maintaining a healthy lifestyle. 

What are the main gastrointestinal disorders  

 • Eating a diet low in fiber
 • Not enough exercise
 • Other changes in routine
 • Eating large amounts of protein products
 • Taking certain medicines 
 • Taking antacid medicines 
 • Stress
Normal treatments

 • Avoiding caffeine
 • Increasing fiber in the diet
 • Avoid maximum Stress 
Ayurveda Treatment for Digestive Disease

Gods Own Country Ayurveda hospital provide the best ayurvedic treatment for digestive disorders. We provide the best ayurvedic treatment for digestive disorders that are unique. Treatment of Ayurveda will increase your health and immunity. We are located in Ayurvedic hospital near Cochin airport


Tuesday, December 25, 2018

Spine Disorders                            The spine, or backbone, is made of small bones. Your spine or backbone is made from 26 bone disks. Looking at the sides, a healthy spine has its own curves. The curves help the spine absorb stress from body movement and gravity. The backbone can be straight if you see from behind. Many problems can cause the breakdown of the vertebrae or the destruction of the tissue around the vertebrae. We are suggested Ayurvedic Treatments for back pain or spine disorders

 Main Spine Disorders

 • Sciatica: Pain radiating along the sciatic nerve, which runs down one or both legs from the lower back.
 • Slipped disc: A slipped disk occurs when the outer ring becomes weak or torn and allows the inner portion to slip out. This can happen with age. Certain motions may also cause a slipped disk
 • Scoliosis: A sideways curvature of the spine.
 • Cervical spondylitis: Cervical spondylosis is a common, age-related condition that affects the joints and discs in your cervical spine, which is in your neck. It’s also known as cervical osteoarthritis or neck arthritis. 
 • Accidental Disorders: In an accidental case sometimes very serious issues are producing in bone or spine. Ayurvedic treatment at that time is very strongly supported.
What are the main causes of spine disorders?

 • Obesity or overweight 
 • Inflammation of the disc space between the bones of the spine most often caused by infection
 • A condition marked by an abnormally rounded upper back

Monday, September 17, 2018

Home Remedies for a Healthy Liver


This attention is well deserved even without a single question. Liver is one of the most important and large organs of the body, which has the responsibility of purifying the blood and removing all toxins from the body. So a healthy liver smoothens the body’s own purification process. Now a modern lifestyle with a stressful life and junk food is seriously affecting the health of the liver.
The main functions of the liver are Detoxification, Digestion, and metabolism, Bile formation etc.

Here are some simple and effective home remedies to detox liver and maintain its good health.


 •           Garlic: - To reduce the accumulation of fat in the liver, garlic is a powerful agent and it contributes in liver cleansing.
 • 1.      Lemon: - Lemon is a powerful thing which helps the liver for detoxification. Add lemon to a cup of warm water and have it in the early morning, which will help the liver to be healthy.
 • 1.      Turmeric: -Turmeric has been widely used for liver disorders because of anti-oxidant and anti-inflammatory properties. In our daily diet, we can include turmeric also, it can be mixed with plain milk before we go to bed.
 • 1.      Amla / Gooseberry: -Amla, because of its natural source of vitamin C, It acts as an effective remedy for preventing the liver diseases and fatty build-up of liver. We can eat 2 to 3 raw Amla every day to keep our liver healthy.
 • 1.      Chyavanprash: - Chyavanprash is an Ayurveda herbal Jam which helps to boost the immune system and promotes healthy metabolism. Its major ingredient is Amla, so it will help the liver to be healthy. Consume Chyavanprash everyday morning before breakfast for maintaining the liver cleansed.

Tuesday, September 4, 2018

Weight Management Program


Weight Management Program
The Weight Management Program offers tailored weight management plans including weight loss practices, dietary plans, exercise programs and aversion therapy as well as support groups and educational lectures. 
This Ayurvedic treatment for weight management works by sprouting metabolism, which will help in consuming the fat and increasing the body’s vitality so that less fat is accumulated in the body. 
It is essentially about purification of the body by eliminating excess cellulite deposits and preventing the body from disease. The Ayurvedic approach to gaining your ideal weight is based on taking a realistic glance at your physique and building up the entire digestive and metabolic processes. Only after analyzing the body type, different oils and powders are used ensuring exclusive and personalized experience. Balanced yoga and a low-calorie diet are also essential throughout this process.
Dr. Hassan’s Ayurvedic Weight loss program includes herb-enriched steam baths to stimulate the body’s circulatory system, preventing the further deposit of fat. The personalized treatment is combined with yoga and meditation to give a holistic treatment. Research has shown that combining a variety of weight loss and management techniques increases a person's chance of long-term success in weight management. Our goal is to help you adapt to and maintain a healthy lifestyle. Our doctors collaborate as needed with other medical specialists to design the most effective plan for each patient.